พิธีมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

 


            พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย หนึ่งในนโยบายตอบแทนคืนสู่สังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 13 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

            Scholarship Ceremony at the Office of Basic Education Commission (OBEC) On June 12, 2018, Thai Parkerizing Co., Ltd. sponsored and promoted education to increase the educational opportunities for Thai students. This is one of the Corporate Social Responsibility policy, since the academic year 2006 and still continuing for the 13th year, at the Office of the Basic Education Commission (OBEC) .