Scholarship ceremony of Thai Parkerizing Co.,Ltd. for the year 2557.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 24, 2014
           
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน ณ โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แก่

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  5. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งในวันเดียวกันได้มีการรับชม VDO Presentation ของทางบริษัทฯ รวมถึงพาคณาจารย์ นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและฟังการบรรยายอธิบายในจุดต่างๆจากพนักงานซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ของสถาบันที่ได้รับทุนในครั้งนี้